Itt tartózkodik az oldalon: Tensi Tours » Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A Tensi Tours Kft.; (továbbiakban: TENSI) csak azokat a személyes adatokat gyűjti össze és dolgozza fel, amelyeket Ön kifejezetten, önként szabad akaratából bocsát rendelkezésünkre.

A személyes adatai felhasználása, a név és a cím megadása azért szükséges, hogy az Ön által megadott címre a jövőben ingyenes utazási katalógust küldhessünk vagy egyéb marketing kampányunkban az adatait felhasználhassuk.

Az e-mail cím megadására azért van szükség, hogy az Ön részére elküldhessük ingyenes Hírlevelünket.

Születésének dátuma segíti a személyre szabott ügyintézést. A telefonszáma, az Önnel való személyes kapcsolatfelvételre szolgál.
Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat a Tensi Cégcsoport marketing célokra is felhasználhatja.
 
Személyes adatok feldolgozása, tárolása:
Az Ön által megadott személyes adatokat a Tensi Tours Kft. kizárólag saját rendszerében tárolja és a fent ismertetett célokra használja fel. Gondoskodik az átadott, személyes adatok biztonságáról, és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. Biztosítjuk Önt arról, hogy adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra, kivéve ha más célú felhasználáshoz Ön kifejezett hozzájárulását adta.

A Tensi lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti személyes adatinak helyesbítését, illetőleg törlését.

Hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát az (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám az (1) bekezdésben meghatározott módon a továbbiakban nem közölhető.
 
A TENSI a postai reklámküldemények küldése megtiltásának lehetőségéről a törvény hatályba lépését követő első alkalommal történő megkereséskor, de legkésőbb 2009. május 31-ig köteles azaz az ügyfeleket és ha egyéb forrásból van dm címlista, akkor az ott szereplő személyeket tájékoztatni.


Miután a TENSI minden érintett személy elektronikus levelezési címéhez szolgáltatás értékesítése során, jogszerűen jutott hozzá, így 2009. május 31-ig felhasználhatja ezen adatokat saját, hasonló szolgáltatásainak reklámozása céljából elektronikus hirdetés küldésére. Ezért a TENSI biztosítja, hogy a címzett az elektronikus hirdetés küldését ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül letilthassa, erre a lehetőségre felhívja a figyelmet mind az adatok gyűjtésekor, mind az egyes hirdetésekben. Ezen időpontot követően azonban kizárólag a jogszabályban meghatározottak szerint hozzájáruló nyilatkozatot tevők részére lehet elektronikus levélben közvetlenül reklámanyagot küldeni.


A TENSI a közvetlen üzletszerzési listán szereplő természetes személyek részére egyéb közvetlenül küldendő reklámanyagot – elektronikus hirdetés kivételével – előzetes kifejezett hozzájárulás nélkül kizárólag 2009. május 31-ig küldhet, akik ezen időpontig nem adnak hozzájárulást, azok személyes adatait közvetlen üzletszerzési célból tovább nem kezeli (kivéve természetesen a postai úton küldött címzett reklámküldeményeket).

Tájékoztatjuk, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban felmerülő kérdéseit e-mail-ben az info@tensi.hu e-mail címen teheti fel nekünk.
  
Tisztelettel:

Tensi Tours Kft


Tájékoztatjuk, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Törvény 6. § az alábbiakat tartalmazza:
„(1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
(2) Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét és lakcímét, illetve - amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető - születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.
(3) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát az (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám az (1) bekezdésben meghatározott módon a továbbiakban nem közölhető.
(4) A postáról szóló 2003. évi CI. törvényben meghatározott címzett reklámküldeményben reklám természetes személy mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, a reklámozó és a reklámszolgáltató azonban köteles biztosítani, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám közvetlen üzletszerzés útján a továbbiakban nem küldhető.
(5) A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője - az (1) bekezdés szerinti hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
(6) A (3) bekezdés szerinti visszavonó nyilatkozat megtételére, illetve a reklám küldésének (4) bekezdés szerinti megtiltására mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget kell biztosítani úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.
(7) Az (1), illetve a (4) bekezdésben meghatározott módon közölt reklámhoz kapcsolódóan egyértelműen és szembetűnően tájékoztatni kell a címzettet arról a címről és egyéb elérhetőségről, ahol az ilyen reklámok részére történő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, illetve a reklám küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti, továbbá - a (4) bekezdés szerinti esetben - ebből a célból a reklámküldeménynek tartalmaznia kell a lemondást lehetővé tevő, postai úton címzett, térítésmentesen feladható és könyvelt küldeményként, igazolható módon kézbesített válaszlevelet.
(8) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat kérésére vonatkozó közvetlen megkeresés reklámot nem tartalmazhat, ide nem értve a vállalkozás nevét és megjelölését.”